สำหรับนักศึกษา
เว็บบอร์ดคณะสำหรับเรื่องร้องเรียน
        กลุ่มงานวิชาการ

เอกสาร มคอ.
  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
แผนกิจกรรมนักศึกษาประจำปี
สโมสรนักศึกษาคณะ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ชั้น ๒ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
นักศึกษาคนใดสนใจให้มาลงชื่อกับนางสาวไพจิตรา  ชัยประเสริฐ 
ได้ที่ห้องธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
กลุ่มงานวิจัย/ประกันคุณภาพฯ

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับคณะ
งานวิจัยคณาจารย์
แบบฟอร์มโครงการวิจัย
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณคณะ
     การจัดการความรู้ (KM)
 
ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

งานปฐมนิเทศนักศึกษา
งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
การแข่งขันฟุตซอลพลศึกษา & สปิริต คัพ