สำหรับนักศึกษา
เว็บบอร์ดคณะสำหรับเรื่องร้องเรียน
        กลุ่มงานวิชาการ
  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
แผนกิจกรรมนักศึกษาประจำปี
สโมสรนักศึกษาคณะ

   นายศราวุธ จันทปัน และนางสาวปาริชาติ ดุลย์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชิงชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (2560) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

งานปฐมนิเทศนักศึกษา
งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
การแข่งขันฟุตซอลพลศึกษา & สปิริต คัพ